Posts

Ighaemwin vbe eGrama Edonaze

Image
IGHAEMWIN Uwara 1 - Table 1 ọkpa ọkpa in 1s ọkpọkpa eva eva in 2s eveva eha eha in 3s eheha enen enen in 4s enenen isen isen in 5s isisen ehan ehan in 6s ehehan ihinron ihinron in 7s ihihinron erenren erenren in 8s erenrerenren ihinrin ihinrin in 9s ihirinhinrin igbe igbe in 10s igbigbe owọrọ owọrọ in 11s owọrowọrọ iweva iweva in 12s iweviweva Uwara 2 - Table 2 iweha iweha in 13s iwehiweha iwenen iwenen in 14s iweniwenen ekesugie ekesugie in 15s ekesugiekesugie

Afian vbẹ ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Image
Ilele “AFIAN ra AFIANRE vbẹ ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ ” - DIVISION afian = to divide | fien/fian = divide | fiaen/fianren = divide it | gia = cut | giare = cut it | gha = share | ghare = share it | a fian re = he or she divide it . ohoho = full number or number without remender, like 1, 2, 3, 4, 5, etc . ihori = zero (0) inu okaro = the top number in a fraction, numerator. inu ogieva = the number below in a fraction which is a divisor, denominator. Vbẹ ah gha yẹẹ b fien a [a/b] , a naghaẹ inu okaro , b naghaẹ inu ogieva . Ulaba nọkẹ ototọ ọh gia ra ọh fien ulaba nọkẹ odukhun. Ukamwen means mathematics or arithmetics Fraction = Umwanmwan ra emwanmwan nọmwen ulaba vbẹ uhun kevbe ototọ. Uh sẹtin vbe kha wẹẹ, Emwanmwan ukamwen nọmwen ulaba vbe odukhun kevbe ototọ Vbẹ igiemwin : eha/ihinron ọrẹ 3/7 (Yẹẹ ihinron fian/fien eha) Emwanmwan ukamwen nọmwen ul

Vbihe vbẹ ukamwen vb'Ẹdonazẹ Nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Image
Vbihe vbẹ ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ rriema wẹrẹẹ uh gha rriẹ inu okaro ya kẹẹ inu ogieva , eh nokaro ghi ghae yẹẹ inu nogieva.Vbe notaye, na kha wẹrẹẹ, inu okaro ọrẹ eva , inu ogieva na ghaere eha . inu okaro vbihe inu ogieva ọrẹ eva vbihe eha (2 x 3). A gha kẹẹ eva vbihe eha ototọe ghae ehan . || + || + || = |||||| INU OKARO X INU OGIEVA Vbihe vbe digita (x digital Table) inu otien nokaro vbihe inu otien nogieva ọrrẹ igiemwin norre odukhun /|\ ? Owaebe vbẹ Orẹdo n'Ọba ye Eva eva - 2 x 2 Eha eha - 3 x 3 Enen enen - 4 x 4 Isen isen – 5 x 5 Ehan ehan - 6 x 6 Ihinron ihinron - 7 x 7 Erenren erenren - 8 x 8 Ihinrin ihinrin - 9 x 9 Igbe igbe – 10 x 10 Owọrọ owọrọ – 11 x 11 Iweva iweva – 12 x 12 Iweha iweha - 1

Ẹirrọ vbẹ ukamwen vb'Ẹdonazẹ Nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Image
Ẹirrọ vbẹ ukamwen vb'Ẹdonazẹ rriema vbe na rrie rin ra nọ lahin. Ẹirrọ giere wẹrẹẹ ulaba ra emwin eso lahin In Edo language we pronounce the second number first before subtracting from first number. like three away from five which gives two or remain two Vbe nọtaye: (a) Uh gha mwen isele erenren, uh na rriẹẹ Isele isen rin. ọghi kẹẹ isele eha   8 isele - 5 isele =   3 isele (8 - 5 = 3) Vbe n'aya gbọen vbẹ Ẹdo:   Isele isen ẹirrọ vbẹ Isele erenren ọrẹ isele eha Yerre: Te a kẹẹ ob’errọmwan kẹ ulaba ghẹ ob’iyọmwan vbe “ẹirrọ” vb'ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ (b) Uh gha mwen Ẹwe ekesugie, uh na gbẹẹ ehan ya levbare nẹ ẹvbo, ọghi kẹẹ Ẹwe ihinrin   15 Ẹwe - 6 Ẹwe   =   9 Ẹwe (15 - 6 = 9) Vbe n'aya gbọen vbẹ Ẹdo:   Ẹwe ehan ẹirrọ vbẹ Ẹwe ekesugie ọrẹ Ẹwe ihinrin Yerre

Debae vbẹ Ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ Nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Image
Ilele Ọghẹ “Debae/Kevbe/Yan/ Yaen = (+) Addition III + III = IIIIII &&& + &&& = &&&&&& ọkpa kevbe   ọkpa ọrẹ eva 1 + 1 = 2 Eva kevbe eva ọrẹ enen 2 + 2 = 4 Eha kevbe eha ọrẹ ehan 3 + 3 = 6 ọ kpa kevbe ọkpa debae eha ọrẹ isen 1 + 1 + 3= 5 Eva debae ihinron debae eha ọrẹ iweva 2 + 7 + 3 = 12 Eha kevbe enen yaen ihinrin ọrẹ enen ẹirrọ vbe ugie 3 + 4 + 9 = 16 Iweva debae ekesugie ọrẹ ihinron yan ugie 12 + 15 = 27 Ugie debae iyeva ọrẹ Iyeha 20 + 40 = 60 Epọpọ eha (3) debae (+) epọpọ eha (3) ọrẹ epọpọ ehan (6) Ẹki igari vbẹ Ikpoba Ọkha vbẹ Otẹdo n'Ọba ye Owọrọ  yan iyisen debae eva yan ugie ọrẹ eha yan ọgban yaen iyisen 111 + 22 = 133 Enen yan iyisen eva debae ehan yan ekigbesiyenen ọrẹ iyenen yan iyisen eva 204 + 76 = 280 A

Emwiokọ vbe emwin ukoni

Image
Okọ, Ukoni, Ulaba EMWIN UKONI ULABA NA PIRRI EMWIOKỌ NỌBUN EMWIN UGBO Ulaba Ulaba ọre evin ra evinon ikemwin. ulaba nẹ agben kevbe na tie ọzẹ wẹ a sẹtin kaa ra rhen inu emwin khin. Usun avbe igiemwin ulaba ọrẹ ọkpa, eva, eha, enen, ugie, iyeva, iyisen, arriaisen, ẹbo kevbe nibun. iyi ọre ugie. arria ọre iyisen eva ULABA NA PIRRI Ulaba ọre evin ra evinon ikemwin. ulaba nẹ agben kevbe na tie ọzẹ wẹ a sẹtin kaa ra rhen inu emwin khin. Usun avbe igiemwin ulaba ọrẹ ọkpa, eva, eha, enen, ugie, iyeva, iyisen, arriaisen, ẹbo kevbe nibun. iyi ọre ugie. arria ọre iyisen eva E R E N R E N U H I N R I N E G A W S G O B W I N E A E G W Ẹ E N V H I N R O N E A O W Ọ R Ọ G N E N E W I G O

Popular posts from this blog

Ukamwen (Mathematics)

Ulaba (1 - 20,000)

Afian vbẹ ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Debae vbẹ Ukamwen vbẹ Ẹdonazẹ Nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Ukiuki

Vbihe vbẹ ukamwen vb'Ẹdonazẹ Nọgben Uwagbọẹ Ogieva

Ihevbihe

Iruemwin ibieka

Emwiokọ vbe emwin ukoni

Ẹirrọ vbẹ ukamwen vb'Ẹdonazẹ Nọgben Uwagbọẹ Ogieva