OBOKHIAN OWA EDONAZE

DONATE

Save Edo language for future generation reason behind our mission

To actualize this inevitable mission, much is yet to be done. We need support to sponsor more research, google translator, andriod applications, children cartoons, buy equipments, books, servers and space. Give more audio and video online classes. 24/7 all edo language radio station under development to sactisfy viewers and listeners

DONATE TO ASSIST CONTINUATION OF THIS INITIATIVE

D O N A Z

RADIO
OSEGHE EDO

WEB & APP
EXPERTS

EDONAZE
YOUTUBE

ROE

OWAG

TUBE

Nibun Kevbe Mwanna Rhuẹ Sẹtin N'ugha Bun Emwin .Ogieva Uwagbọẹ Nọgben Ẹdonazẹ Owa Ọna

ITAN EDO

EMIANMWEN
"COVID-19
PANDEMIC"

Gbaro ghe egbuẹ! Gha kp'owa
vbe ẹdogbo nu ye

URRU ẸDO
RRIENRRIEN KAKABỌ

ỌNA OWA IRUẸMWIN ẸDONAZẸ

Ẹvbo nọ zẹẹ Ẹdo vbe Naigiria
gberaẹ ẹbo ugie (20million).

DOWNLOAD
ULABA VBE ẸDO 1 yase 2000
nogben UWAGBOE OGIEVA

EMIANMWEN

"COVID-19 PANDEMIC"
Gbaro ghe egbuẹ !. Gha kp'owa vbe ẹdogbo nu ye. Gha rriẹ evbare esi. Ghẹ Debaẹ Iko Nẹ Ẹvbo Na Bun.


Ada vbe eben

D O N

O K P V B O
L A E O W A

D O N A Z
ỌBOKHIAN

Y A W E W E


YA WEWE EMWIN NU
KHIEN KEVBE
IWINA NU
WINA EMWANNA

Ọmọ N’Ọba N’Ẹdo Uku
Akpọlọkpọlọ Ọba Ẹwuare II

Uwagboe Ogieva

ABD VBE ẸDO


ABD VBE ẸDO

(Muen emausi yẹ uhun-enren n'u dẹghe VIDIO)

ABD vbe Ẹdo ah ya kuen ikpẹmwen kevbe ifiẹmwen n'ata vbe egrama Ẹdo. ABD isen yan ugie a mien vbe egrama Ẹdo. Uwẹ ABD Ẹdo ah na mien ikpo ọkpọkpa kevbe ikpo nẹ agbeva

 • ABD ẸDO
  (A - H)
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • ABD ẸDO
  (I - P)
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • ABD ẸDO
  (R - Z)
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Ý
 • Z
 • IKPO N'AGBEVA
  (GB - KP)
 • GB
 • GH
 • KH
 • KP
 • IKPO N'AGBEVA
  (MW - VB)
 • MW
 • RH
 • RR
 • VB
 • ABD NẸ RẸ ABD ẸDO
  (C, J, Q, X)
 • C = K,S
 • J = GI
 • Q = GU
 • X = ZI

AVBE VIDIO IRUẸMWIN
AVBE EVBARE ẸDO


AVBE EVBARE ẸDO

(Muen emausi yẹ uhun-enren n'u dẹghẹ ẹre)

Ẹbaẹ Vbe Uwonmwen Ikhiavbọ

Igari ah ya rhu Ẹbaẹ. Ikhiavbọ ah ya le uwonmwen ikhiavbọ. Ẹbaẹ vbe uwonmwen ikhiavbo ivbiẹdo ree vbe ẹghẹ hia. Evbare avan kevebe evbare ota nọ

Steak

Ema (Iýan nẹ ah dumwun)

Iýan ah ya rhu Ema. Iyan ughughan ah ya dumwen. Uwonmwen ughughan ah vbe ya rriọẹ. Ema ọre iýan nẹ ah dumwun rikhan rikhan

Cherries

Ẹbaẹ Vbe Uwonmwen Ukpogi

Ẹbaẹ vbe uwonmwen evbare nẹ ivbiẹdo ree vbe avan kevbe akota. Ikpẹ ogi ah ya lẹẹ uwonmwen ukpogi.

Pasta and Wine

Emiowo Nẹ Ah Kaere (Esuya)

Emiowo nẹ ah kae emwan nibun tiẹrẹ esuya. Arhanmwen emulu ra ẹmila ah ya rhuẹ. Emwan eso vbe yẹ emiowo ẹwe ra elẹdẹ ya rhuẹ

Popsicle

Izẹ oko ra Izẹ Ebiẹba

Izẹ oko ọrẹ izẹ nẹ ah lee kevbe ye ebieba gbalọẹ. Izẹ oko ye vbe evbare ẹgiẹgiẹ. Izẹ oko kakabo winrin rumwuda ah ye ebiẹba gbalọẹ

Salmon

Ọghẹdẹ Nẹ Ah Tun Vbe Eree nẹ ah le

Ọghẹdẹ nẹ ah tun vbe eree na lee ọre evbare nẹ ivbiẹdo mobọ ree vbe ẹghẹ avan. Emwan eso vbe rriọẹ vbe eghe owiẹ kevbe ẹghẹ ota

Sandwich

Uwonmwen Ọhẹrẹ

ikpẹ ọmerhan ọhẹrẹ ah ya lee uwonmwen ọhẹrẹ. Te uwonmwen ọhẹrẹ sun gbondon gbondon. Ah yae rriẹ ema kevbe ẹbaẹ ẹghẹ hia

Croissant

Uwonmwen Ohiwo

Ebe ohiwo ah ya lẹẹ uwonmwen ohiwo. Erhan ohiwo ara na kọlọ ebe ohiwo. Ebe n'ọrriara nọ. Uwonmwen ohiwo ye vbe ukhunrun rumwuda ọh kakabọ ma vbe egbe

EVBARE ẸDO
(Edo Foods)

Evbare Owiẹ (Breakfast)

Evbare owiẹ ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ owiẹ. Ẹghẹ ẹrogo isen (05:00am) ya sẹrẹ ẹrogo iweva (12:00am)


evbare ivbiedo

Evbare Avan (lunch)

Evbare avan ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ avan. Ẹghẹ ẹrogo iweva (12:00am) ya sẹrẹ ẹrogo enen vbe akota (04:00pm)


Evbare Egbe Ota ra Akota (Before Dinner)

Evbare egbe ota ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ gha rriẹ ota. Ẹghẹ ẹrogo enen vbe akota (04:00pm) ya sẹrẹ ẹrogo ehan vbe ota (06:00pm)


Evbare Ota (ra) Emota (Dinner)

Evbare ota ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ ota. ẹghẹ ẹrogo ehan vbe ota (06:00pm) ya sẹrẹ ẹrogo ihinrin vbe ota (09:00pm)


Evbare N'ọkere (Other Edo Foods)

Evbare kevbe emwin nọmienmien bun nẹ ivbiedo ree vbe ẹghẹ hia. Usun avbe evbare na ọrẹ, ulọka, akasan, emieki, obobo urho kevbe nibun

evbare

Ẹbaẹ Vbe Uwonmwen Ukpogi

evbare

ẸKI ẸDO

AVBE ẸKI NORE OTẸDO


1. Ekiosa 2. Ekiagbado 3. Ekiogiso 4. Ekiesantana 5. Ekioba 6. Ekiavbiama 7. Ekieýangan 8. Ekioka 9. Ekiogida 10. Ekieniubini 11. Ekiegba 12. Ekiomedu 13. Ekietenboga 14. Ekiugo 15. Ekiogba 16. Ekidumezi 17. Ekioza 18. Ekiuse 19. Ekiorrio 20. Ekiadolo 21. Ekiuselu 22. Ekiowuo 23. Ekieho 24. Ekiuwa 25. Ekikpigho 26. Ekioregbeni 27. Ekiguomo 28. Ekiemelefa 29. Ekiugbogui 30. Ekiokada 31. Ekisi 32. Ekiekoko 33. Ekiomuisan 34. Ekiogiso 35. Ekigueben 36. Ekioliha 37. Ekioghoghoro 38. Ekiurrehue 39. Ekiudo 40. Ekiugbogui 41. Ekiokpagha 42. Ekiugo 43. Ekiurrehue

ẸDẸ ẸKI VBẸ ẸDO
Agbado, Ekiọba, Eken, Ekenaka.

IKADẸLẸ N'ENEN
Eken, Orrie, Ahọ, Okuọ.

AMA ODẸOdaro, Iyeke, Oberọmwan, Obiyọmwan.Odukhun, Ototọ, Igbefen, Avava.Adesẹ.Adesẹneva.Odore.Uwẹre.


ẸGHẸ VBẸ UKPO

Ẹghẹ ukpo ọrẹ ẹghẹ na mien vbe ukpo kevbe ẹghẹ vbe ẹdẹ

Owiẹ fioro
Owiẹ
Avan
Akota
Ota
Ason
Ebiebiso
Oven
Orronmwen
Okhuakhua
Ẹghẹ orrọ
Uki

AVBE ARHANMWEN


(Muen emausi yẹ uhun-enren n'u dẹghe VIDIO)

Arhanmwen vbe Ẹdo ọrẹ avbe arhanmwen na mien vbe owa, oha, ẹzẹ, ẹhoho kevbe otọ. Arhanmwen bun na mien vbe otọ Ẹdo. Avbe arhanmwen eso na mien vbe otọ nọre vbe nẹ otọ ẹvboebo ye i rrẹ otọ Ẹdo. Ah vbe gha mien arhanmwen eso nọ ka rre otọ Ẹdo nẹdẹ nẹ aighi mien vbe ẹdẹ nẹrẹ. Arhanmwen vbe ẹsin, atalakpa, eni kevbe nibun ighi rrẹ otọ Ẹdo

Image 1
Ẹwe
House
Atalakpa
House
Idu
House
Orronmwen
House
Egui
House
Ekita
House
Elẹdẹ
House
Emen
House

Arhanmwen Owa

Ena ọrẹ avbe arhanmwen nọre egbe owa, nọ guẹ ọmwan diara ra nọ guẹ emwan nagbon muobọ

1. Ọkhọkhọ

2. Ekita, Awa, Orogotogo

3. Elẹdẹ

4. Ọfiotọ

5. Ọtan

6. Ukpọbian

7. Ovbiẹden, Ologbo

8. Ọkporru

9. Ẹmila

10. Ovbukhọ

11. Ẹsin

12. Ohuan

13. Ọkhuẹ

14. Idu

15. Orronmwen

16. Lekhukhu

17. Sikpogho, Tolotolo

18. Emen

19. kpẹkpẹyẹ

20. Ẹwe

21. Egui

22. Ẹkpowa

23. Ọbaikpo

24. Osikpalọ


AVBE ULABA


(Pien emausi yẹ uhun-enren
nọ ke ototọ n'u dẹghẹ ẹre )


×

Ulaba

Avbe Ulaba Vbe Egrama Ẹdo

Avbe ulaba vbe Ẹdo ọre ukamwen ne ah ya rhen inu emwin ah mwen. Ukamwen erọ zee gha setin rhen inu emwin ah ze kevbe na mwen. Ona avbe Ulaba vbe Edo okpa ya se iyisen

1. Owo/Ọkpa 2. Eva 3. Eha
4. Enen 5. Isen 6. Ehan
7. Ihinron 8. Erenren 9. Ihinrin
10. Igbe 11. Owọrọ 12. Iweva
13. Iweha 14. Iwenen 15. Ekesugie
16. Enen ẹirrọ vbe ugie 17. Eha ẹirrọ vbe ugie 18. Eva ẹirrọ vbe ugie
19. Ọkpa ẹirrọ vbe ugie 20. Ugie 21. Ọkpa yan ugie
22. Eva yan ugie 23. Eha yan ugie 24. Enen yan ugie
25. Isen yan ugie 26. Ehan yan ugie 27. Ihinron yan ugie
28. Erenren yan ugie 29. Ihinrin yan ugie 30. Ọgban
31. Ọkpa yan ọgban 32. Eva yan ọgban 33. Eha yan ọgban
34. Enen yan ọgban 35. Isen yan ọgban 36. Ehan yan ọgban
37. Ihinron yan ọgban 38. Erenren yan ọgban 39. Ihinrin yan ọgban
40. Iyeva 41. Ọkpa yaen iyeva 42. Eva yean iyeva
43. Eha yaen iyeva 44. Enen yaen iyeva 45. Isen yaen iyeva
46. Ehan yaen iyeva 47. Ihinron yaen iyeva 48. Erenren yaen iyeva
49. Ihinrin yaen iyeva 50. Ekigbesiyeha 51. Ọkpa yaen ekigbesiyeha
52. Eva yaen ekigbesiyeha 53. Eha yaen Ekigbesiyeha 54. Enen yaen ekigbesiyeha
55. Isen yaen ekigbesiyeha 56. Ehan yaen Ekigbesiyeha 57. Ihinron yaen ekigbesiyeha
58. Erenren yaen ekigbesiyeha 59. Ihinrin yaen Ekigbesiyeha 60. Iyeha
61. Ọkpa yaen iyeha 62. Eva yaen iyeha 63. Eha yean iyeha
64. Enen yaen iyeha 65. Isen yaen iyeha 66. Ehan yean iyeha
67. Ihinron yaen iyeha 68. Erenren yaen iyeha 69. Ihinrin yean iyeha
70. Ekigbesiyenen 71. Ọkpa yaen ekigbesiyenen 72. Eva yean ekigbesiyenen
73. Eha yaen ekigbesiyenen 74. Enen yaen ekigbesiyenen 75. Isen yaen ekigbesiyenen
76. Ehan yaen ekigbesiyenen 77. Ihinron yaen ekigbesiyenen 78. Erenren yaen ekigbesiyenen
79. Ihinrin yaen ekigbesiyenen 80. Iyenen 81. Ọkpa yaen iyenen
82. Eva yaen iyenen 83. Eha yaen iyenen 84. Enen yaen iyenen
85. Isen yaen iyenen 86. Ehan yaen iyenen 87. Ihinron yaen iyenen
88. Erenren yaen iyenen 89. Ihinrin yaen iyenen 90. Ekigbesiyisen
91. Ọkpa yaen ekigbesiyisen 92. Eva yaen ekigbesiyisen 93. Eha yean ekigbesiyisen
94. Enen yaen ekigbesiyisen 95. Isen yaen ekigbesiyisen 96. Ehan yean ekigbesiyisen
97. Ihinron yaen ekigbesiyisen 98. Erenren yaen ekigbesiyisen 99. Ihinrin yean ekigbesiyisen
100. Iyisen 101. Ọkpa yaen iyisen 102. Eva yean iyisen

Ulaba vbe Ẹdo


IKEMWIN VBE ẸDO(ULABA)

Click buttons inside the table

Ọkpa Yase Iyisen

1 owo / ọkpa one
2 eva two
3 eha three
4 enen four
5 isen five
6 ehan six
7 ihinron seven
8 erenren eight
9 ihinrin nine
10 igbe ten
11 owọrọ eleven
12 iweva twelve
13 iweha thirteen
14 iwenen fourteen
15 ekesugie fifteen
16 enen ẹi rrọ vbe ugie sixteen
17 eha ẹi rrọ vbe ugie seventeen
18 eva ẹi rrọ vbe ugie eighteen
19 ọkpa ẹi rrọ vbe ugie nineteen
20 ugie twenty
21 ọkpa yaen ugie twenty one
22 eva yaen ugie twenty two
23 eha yaen ugie twenty three
24 enen yaen ugie twenty four
25 isen yaen ugie twenty five
26 enen ẹi rrọ vbe ọgban twenty six
27 eha ẹi rrọ vbe ọgban twenty seven
28 eva ẹi rrọ vbe ọgban twenty eight
29 ọkpa ẹi rrọ vbe ọgban twenty nine
30 ọgban thirty
31 ọkpa yaen ọgban thirty one
32 eva yaen ọgban thirty two
33 eha yaen ọgban thirty three
34 enen yaen ọgban thirty four
35 isen yaen ọgban thirty five
36 enen ẹi rrọ vbe iyeva thirty six
37 eha ẹi rrọ vbe iyeva thirty seven
38 eva ẹi rrọ vbe iyeva thirty eight
39 ọkpa ẹi rrọ vbe iyeva thirty nine
40 iyeva fourty
41 ọkpa yaen iyeva fourty one
42 eva yaen iyeva fourty two
43 eha yaen iyeva fourty three
44 enen yaen iyeva fourty four
45 isen yaen iyeva fourty five
46 enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty six
47 eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty seven
48 eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty eight
49 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty nine
50 ekigbesiyeha fifty
51 ọkpa yaen ekigbesiyeha fifty one
52 eva yaen ekigbesiyeha fifty two
53 eha yaen ekigbesiyeha fifty three
54 enen yaen ekigbesiyeha fifty four
55 isen yaen ekigbesiyeha fifty five
56 enen ẹi rrọ vbe iyeha fifty six
57 eha ẹi rrọ vbe iyeha fifty seven
58 eva ẹi rrọ vbe iyeha fifty eight
59 ọkpa ẹi rrọ vbe iyeha fifty nine
60 iyeha sixty
61 ọkpa yaen iyeha sixty one
62 eva yaen iyeha sixty two
63 eha yaen iyeha sixty three
64 enen yaen iyeha sixty four
65 isen yaen iyeha sixty five
66 enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty six
67 eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty seven
68 eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty eight
69 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty nine
70 ekigbesiyenen seventy
71 ọkpa yaen ekigbesiyenen seventy one
72 eva yaen ekigbesiyenen seventy two
73 eha yaen ekigbesiyenen seventy three
74 enen yaen ekigbesiyenen seventy four
75 isen yaen ekigbesiyenen seventy five
76 enen ẹi rrọ vbe iyenen seventy six
77 eha ẹi rrọ vbe iyenen seventy seven
78 eva ẹi rrọ vbe iyenen seventy eight
79 ọkpa ẹi rrọ vbe iyenen seventy nine
80 iyenen eighty
81 ọkpa yaen iyenen eighty one
82 eva yaen iyenen eighty two
83 eha yaen iyenen eighty three
84 enen yaen iyenen eighty four
85 isen yaen iyenen eighty five
86 enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty six
87 eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty seven
88 eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty eight
89 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty nine
90 ekigbesiyisen ninety
91 ọkpa yaen ekigbesiyisen ninety one
92 eva yaen ekigbesiyisen ninety two
93 eha yaen ekigbesiyisen ninety three
94 enen yaen ekigbesiyisen ninety four
95 isen yaen ekigbesiyisen ninety five
96 enen ẹi rrọ vbe iyisen ninety six
97 eha ẹi rrọ vbe iyisen ninety seven
98 eva ẹi rrọ vbe iyisen ninety eight
99 ọkpa ẹi rrọ vbe iyisen ninety nine
100 iyisen One hundred

Iyisen Yase Ebo Iyisen

100 Iyisen Hundred
200 Iyigbe (Uri) Two hundred
300 Iyekesugie (Iyisen eha ) Three hundred
400 Iyugie (Iyisen enen) Four hundred
500 Iyisenýanrugie (Iyisen isen) Five hundred
600 Iyọgban (Iyisen ehan) Six hundred
700 Iyisenýanrọgban(Iyisen ihinron) Seven hundred
800 Iyiyeva (Iyisen erenren) Eight hundred
900 Iyisen ihinrin Nine hundred
1,000 Arriaisen (iyekigbesiyeha) One thousand
2,000 Arriaisen eva Two thousand
3,000 Arriaisen eha Three thousand
4,000 Arriaisen enen Four thousand
5,000 Arriaisen isen Five thousand
6,000 Arriaisen ehan Six thousand
7,000 Arriaisen ihinron Seven thousand
8,000 Arriaisen erenren Eight thousand
9,000 Arriaisen ihinrin Nine thousand
10,000 Arriaisen igbe Ten thousand
20,000 Arriaisen ugie Twenty thousand
30,000 Arriaisen ọgban Thirty thousand
40,000 Arriaisen iyeva Forty thousand
50,000 Arriaisen ekigbesiyeha Fifty thousand
60,000 Arriaisen iyeha Sixty thousand
70,000 Arriaisen ekigbesiyenen Seventy thousand
80,000 Arriaisen iyenen Eighty thousand
90,000 Arriaisen ekigbesiyisen Ninety thousand
100,000 Arriaisen iyisen Hundred thousand
200,000 Arriaisen uri Two hundred thousand
300,000 Arriaisen iyisen eha Three hundred thousand
400,000 Arriaisen iyisen enen Four hundred thousand
500,000 Arriaisen iyisen isen Five hundred thousand
600,000 Arriaisen iyisen ehan Six hundred thousand
700,000 Arriaisen iyisen ihinron Seven hundred thousand
800,000 Arriaisen iyisen erenren Eight hundred thousand
900,000 Arriaisen iyisen ihinrin Nine hundred thousand
1,000,000 Ẹbo One million
2,000,000 Ẹbo eva Two million
3,000,000 Ẹbo eha Three million
4,000,000 Ẹbo enen Four million
5,000,000 Ẹbo isen Five million
6,000,000 Ẹbo ehan Six million
7,000,000 Ẹbo ihinron Seven million
8,000,000 Ẹbo erenren Eight million
9,000,000 Ẹbo ihinrin Nine million
10,000,000 Ẹbo igbe Ten million
20,000,000 Ẹbo ugie Twenty million
30,000,000 Ẹbo ọgban Thirty million
40,000,000 Ẹbo iyeva Forty million
50,000,000 Ẹbo ekigbesiyeha Fifty million
60,000,000 Ẹbo iyeha Sixty million
70,000,000 Ẹbo ekigbesiyenen Seventy million
80,000,000 Ẹbo iyenen Eighty million
90,000,000 Ẹbo ekigbesiyisen Ninety million
100,000,000 Ẹbo iyisen Hundred million
200,000,000 Ẹbo iyisen eva / Ẹbo uri Two hundred million
300,000,000 Ẹbo iyisen eha(iyekesugie) Three hundred million
400,000,000 Ẹbo iyisen enen Four hundred million
500,000,000 Ẹbo iyisen ekesugie Five hundred million
600,000,000 Ẹbo iyisen ehan Six hundred million
700,000,000 Ẹbo iyisen ihinron Seven hundred million
800,000,000 Ẹbo iyisen erenren Eight hundred million
900,000,000 Ẹbo iyisen ihinrin Nine hundred million
1,000,000,000 Ẹbo arriaisen One billion
2,000,000,000 Ẹbo Arriaisen eva Two billion
3,000,000,000 Ẹbo Arriaisen eha Three billion
4,000,000,000 Ẹbo Arriaisen enen Four billion
5,000,000,000 Ẹbo Arriaisen isen Five billion
6,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ehan Six billion
7,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ihinron Seven billion
8,000,000,000 Ẹbo Arriaisen erenren Eight billion
9,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ihinrin Nine billion
10,000,000,000 Ẹbo Arriaisen igbe Ten billion
20,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ugie Twenty billion
30,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyeva Thirty billion
40,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyeva Forty billion
50,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyeha Fifty billion
60,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyeha Sixty billion
70,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyenen Seventy billion
80,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyenen Eighty billion
90,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyisen Ninety billion
100,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyisen Hundred billion

Igbe Yase Ebo Ebo

INGLISHI VBE ESIPENI

Igbe -(10) Ten Diez
Ugie - (20) Twenty Veinte
Ọgban - (30) Thirty - Trienta
Iyeva - (40) - Forty - Cuarenta
Ekigbesiyeha - (50) - Fifty - Cincuenta
Iyeha - (60) - Sixty - Sesenta
Ekigbesiyenen - (70) - Seventy - Setenta
Iyenen - (80) - Eighty - Ochenta
Ekigbesiyisen - (90) - Ninety - Noventa
Iyisen - (100) - Hundred - Cien
Igbe yean iyisen - (110) - Hundred and ten - Ciento diez
Ugie yean iyisen (iyehan) - (120) - Hundred and twenty - Ciento veinte
Ọgban yaen iyisen - (130) - Hundred and thirty - Ciento trienta
Iyeva yan iyisen - (140) - Hundred and forty - Ciento cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen - (150) - Hundred and fifty - Ciento cincuenta
Iyeha yaen iyisen - (160) - Hundred and sixty - Ciento sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen - (170) - Hundred and seventy - Ciento setenta
Iyenen yaen iyisen - (180) - Hundred and eighty - Ciento ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen - (190) - Hundred and ninety - Ciento noventa
Uri ( iyisen vb’ihe eva) - (200) - Two hundred - Dos cientos
Igbe yaen uri - (210) - Two hundred and ten - Dos cientos diez
Ugie yaen uri - (220) - Two hundred and twenty - Dos cientos veinte
Ọgban yaen uri - (230) - Two hundred and thirty - Dos cientos trienta
Iyeva yaen uri - (240) - Two hundred and forty - Dos cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen uri - (250) - Two hundred and fifty - Dos cientos cincuenta
iyeha yaen uri - (260) - Two hundred and sixty - Dos cientos sesenta
ekigbesiyenen yaen uri - (270) - Two hundred and seventy - Dos cientos setenta
iyenen yaen uri - (280) - Two hundred and eighty - Dos cientos ochenta
ekigbesiyisen yaen uri - (290) - Two hundred and ninety - Dos cientos noventa
Iyisen eha - (300) - Three hundred - Tres cientos
Igbe yaen iyisen eha - (310) - Three hundred and ten - Tres cientos diez
Ugie yaen iyisen eha - (320) - Three hundred and twenty - Tres cientos veinte
Ọgban yaen Iyisen eha - (330) - Three hundred and thirty - Tres cientos trienta
Iyeva yaen iyisen eha - (340) - Three hundred and forty - Tres cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen eha - (350) - Three hundred and fifty - Tres cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen eha - (360) - Three hundred and sixty - Tres cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen eha - (370) - Three hundred and seventy - Tres cientos setenta
Iyenen yaen iyisen eha - (380) - Three hundred and eighty - Tres cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen eha - (390) - Three hundred and ninety - Tres cientos noventa
Iyisen enen - (400) - Four hundred - Cuatro cientos
Igbe yaen iyisen enen - (410) - Four hundred and ten - Cuatro cientos diez
Ugie yaen iyisen enen - (420) - Four hundred and twenty - Cuatro cientos veinte
Ọgban yaen iyisen enen - (430) - Four hundred and thirty - Cuatro cientos trienta
Iyeva yaen iyisen enen - (440) - Four hundred and forty - Cuatro cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen enen - (450) - Four hundred and fifty - Cuatro cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen enen - (460) - Four hundred and sixty - Cuatro cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen enen - (470) - Four hundred and seventy - Cuatro cientos setenta
Iyenen yaen iyisen enen - (480) - Four hundred and eighty - Cuatro cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen enen - (490) - Four hundred and ninety - Cuatro cientos noventa
Iyisen isen - (500) - Five hundred - Quinientos
Igbe yaen iyisen isen - (510) - Five hundred and ten - Quinientos diez
Ugie yaen iyisen isen - (520) - Five hundred and twenty - Quinientos veinte
Ọgban yaen iyisen isen - (530) - Five hundred and thirty - Quinientos treinta
Iyeva yaen iyisen isen - (540) - Five hundred and forty - Quinientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen isen - (550) - Five hundred and fifty - Quinientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen isen - (560) - Five hundred and sixty - Quinientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen isen - (570) - Five hundred and seventy - Quinientos setenta
Iyenen yaen iyisen isen - (580) - Five hundred and eighty - Quinientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen isen - (590) - Five hundred and ninety - Quinientos noventa
Iyisen ehan - (600) - Six hundred - Seis cientos
Igbe yaen iyisen ehan - (610) - Six hundred and ten - Seis cientos diez
Ugie yaen iyisen ehan - (620) - Six hundred and twenty - Seis cientos veinte
Ọgban yaen iyisen ehan - (630) - Six hundred and thirty - Seis cientos treinta
Iyeva yaen iyisen ehan - (640) - Six hundred and forty - Seis cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen ehan - (650) - Six hundred and fifty - Seis cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen ehan - (660) - Six hundred and sixty - Seis cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen ehan - (670) - Six hundred and seventy - Seis cientos setenta
Iyenen yaen iyisen ehan - (680) - Six hundred and eighty - Seis cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen ehan - (690) - Six hundred and ninety - Seis cientos noventa
Iyisen ihinron - (700) - Seven hundred - Siete cientos
Igbe yaen iyisen ihinron - (710) - Seven hundred and ten - Siete cientos diez
Ugie yaen iyisen ihinron - (720) - Seven hundred and twenty - Siete cientos veinte
Ọgban yaen iyisen ihinron - (730) - Seven hundred and thirty - Siete cientos treinta
Iyeva yaen iyisen ihinron - (740) - Seven hundred and forty - Siete cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen ihinron - (750) - Seven hundred and fifty - Siete cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen ihinron - (760) - Seven hundred and sixty - Siete cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen ihinron - (770) - Seven hundred and seventy - Siete cientos setenta
Iyenen yaen iyisen ihinron - (780) - Seven hundred and eighty - Siete cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen ihinron - (790) - Seven hundred and ninety - Siete cientos noventa
Iyisen erenren - (800) - Eight hundred - Ocho cientos
Igbe yaen iyisen erenren - (810) - Eight hundred and ten - Ocho cientos diez
Ugie yaen iyisen erenren - (820) - Eight hundred and twenty - Ocho cientos veinte
Ọgban yaen iyisen erenren - (830) - Eight hundred and thirty - Ocho cientos treinta
Iyeva yaen iyisen erenren - (840) - Eight hundred and forty - Ocho cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen erenren - (850) - Eight hundred and fifty - Ocho cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen erenren - (860) - Eight hundred and sixty - Ocho cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen erenren - (870) - Eight hundred and seventy - Ocho cientos setenta
Iyenen yaen iyisen erenren - (880) - Eight hundred and eighty - Ocho cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen erenren - (890) - Eight hundred and ninety - Ocho cientos noventa
Iyisen ihinrin - (900) - Nine hundred - Nueve cientos
Igbe yaen iyisen ihinrin - (910) - Nine hundred and ten - Nueve cientos diez
Ugie yaen iyisen ihinrin - (920) - Nine hundred and twenty - Nueve cientos veinte
Ọgban yaen iyisen ihinrin - (930) - Nine hundred and thirty - Nueve cientos treinta
Iyeva yaen iyisen ihinrin - (940) - Nine hundred and forty - Nueve cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen ihinrin - (950) - Nine hundred and fifty - Nueve cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen ihinrin - (960) - Nine hundred and sixty - Nueve cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen ihinrin - (970) - Nine hundred and seventy - Nueve cientos setenta
Iyenen yaen iyisen ihinrin - (980) - Nine hundred and eighty - Nueve cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen ihinrin - (990) - Nine hundred and ninety - Nueve cientos noventa
Arriaisen - (1000) - One Thousand - Mil
Ẹbo - (1,000,000) - One million - Un millón
Ẹbo arriaisen - (1,000,000,000) - One billion - Un billón
Ẹbo Ẹbo - (1,000,000,000,000) - One Trillion - Un trillón


URHUEGBE OMWANNAGBON


Urhuegbe Emwaen Omwannagbon

Urhuegbe Emwaen Emwin n'oru In English
Aro (eyes) N'ah ya ghere (dẹghere) Use in view
Ehor (ears) N'ah ya danmwehor Use in listening
Ihue (nose) N'ah ya hionron Use to breath
Arramwen (tongue) N'ah ya danmwemwin Use to taste
Ukpunu (lips) [ukpẹ unu] N'ah ya guan kevbe rri'evbare Use to speak and eat

Urhuegbe N'orre Egbe


Uhun - (head)
Ẹrrerre - ( Brain)
Aro - (eyes)
Ehor - (ears)
Ihue - (nose)
Arramwen - (tongue)
Ukpunu - (lips) [ukpẹ Unu] / Akhuarrunu
Akon - (teeth)
Ẹho -(Troat )
Ẹýaen - ( Neck )
Ifuanro - (eye Lashes)
Avavaro - (eye Ball)
Uvun Ihue - (nose Hole)
Eto Ihue - (nose Hair)
Eto Uhun / Etuhun - (head Hair )
Eto Ihere - (handpit)
Akhuarrunu - (lips)
Obọ Errọmwan - (right Hand)
Obọ Iyọmwan / Agobọ - (left Hand)
Izabọ - (showder)
Ikpianbọ - (hand Fingers)
Ikpianwẹ - (legs Fingers)
Atatobọ - (hand Pam)
Atatowẹ - (leg Pam)
Fingers - ihien
Cheek.- iro
Lips - akhuara vbunu
Gum. - iriorio
Penis. - ekia
Virginia - uhe
Testicle. - iviekue
Abdomen - ere
Akowẹ
Akobọ -
Ihien Obọ - (hand Finger Neils)
Ihien Owẹ - (leg Finger Neils)
Ovbukhon -
Ekia - (penis)
Uhe - (vargina)
Ukpekia -(penis Pick)
Urhuabọ - ()
Urhuawẹ - ()
Ẹko - (stomach)
Ibuẹ Ẹko - (intestine)
Iyeke - (back)
Ewen - (breast)
Ẹwẹ - (chest)
Igbon - (elbow)
Ekuabọ -
Ekuawẹ -
Ihere - (armpit)
Fore Arm  - Ekuaobọ
Elbow – Ukoko’abọ
Hand - Obọ
Forearm - Ekuaobọ
Elbow - ukoko’abọ
Arm-pit - Ihere
Breast - Ewęn
Palm - Atata-obọ
Anus - On’isan
Buttocks - Ikebe
Leg - Owẹ
Thigh - Ekuaowẹ
Toes - Ikpian’owẹ
Fingers - Ikpian’bọ
Head – Uhunmwun
Neck – Ęyaęn
Ears – Ehọ
Teeth - Akọn
Arm-Pit  - Ihere
Breast - Ewęn
Palm Atata - Obọ
Anus - On’isan
Buttocks - Ikebe
Thigh - Ekuaowẹ
Toes - Ikpian’owẹ
Fingers - Ikpian’bọ
Teeth - Akọn
Knee - Igbọn
Mouth - Unu,
Foot Atata - Owẹ
Forehead  - Uhuaro
Face  - Ugbaro
Tongue  - Aranmwẹn
Hair  - Eto
Belly - Eko
Back - Iyeke
Knee - Igbọn
Mouth – Unu
Foot - Atata-owẹ
Nose – Ihue
Eyes - Aro
Forehead - Uh’aro
Face - Ugb’aro
Tongue - Aranmwẹn
Hair - Eto
Belly - Eko
Ribs - Ifenmwen ague
Back - Iyeke
Chest - ewe
Nape - ehinakhoe
Jaw. - agbanmwen

UKPON IVBIẸDO


UKPON IVBIẸDO


ENI NỌDEKAEN EMWIN EGBE OWA


AVBE ENI NỌDEKAEN EMWIN EGBE OWA

Ọna ọrẹ emwin owa vbe avbe eni nọdekaen owa na ye ra na diara. Owa ọrẹ eke nẹ ah lovbiẹ yi, nẹ ah na lee evbare, nẹ ah na hẹwẹ, nẹ ah na ghẹ ẹkpẹtin ughe ra nẹ ah na danmwehọ ẹkpẹtin ọta.

Emwin bun na mwen kevbe nẹ ah lo vbe owa. Owa emọ vbe anmwen guẹ ọmwan dia.

Owa ughughan ah mien. Ah mien owa no mwen urhugha okpa, eva, eha, enen ra isen. Owa Eso mwen ogba, eso i vbe mwen.

A mien owa egedege, owa otọ, owa egedege eva, eha, enen, isen ra egedege nibun. Owa eso vbe evbo ebo mwen egedege no sẹẹ ekigbesiyeha ra iyisen.

Emwiowa ọre avbe emwin na lo vbe owa.

Emwin Owa

Emwin Owa Okaro

1. IBARE

2. UWUOWA

3. IYOKOWA

4. URRUGHA

5.ONURROWA

6. UKONI

7. IGBEFEN
OWA

8. EKHU

9. ỌLAGHE

10. AGA

11. IYOKO

12.EKPAMAKPU

13. EKUYẸ

14. EHỌ

15. UGBEBAẸ

16. UKPU

17. ẸKPẸTIN

18. UKPON

19. OKO OTỌ
AMEN

20. AGBADA

21. EMWIEBO

22. ẸZIEKEN

23. AKAA

24. ẸGBẸDIN

25. AKHE

Emwin Owa

Emwin Owa Ogieva

26. URRUKPA

27.URRUKPIHUE

28. UWAWA

29. OGBA

30. ỌGBA

31. ARO ERHEN

32. URHUGHA
IRRIEVBARE

33. URHUGHA
AKHUẸ

34. ẸKPẸTIN
UGHE

35. ẸKPẸTIN
ỌTA

36. EMWIN AMA
UGHE FOTO

37. EMWIN AMA
UGHE VIDIO

38. ISANREN

39. EKỌBỌDI

40. ẸKPẸTIN
UKPON

41. EHANGA
UKPON

42. EFIGI

43. EGASI
UKONI

Emwin Owa

Emwin owa Ogieha

44. IKOROBA

45. OLỌ

46. URRO

47. ODO

48. OWẸ

49. UHUN OWA

50. EGBOWA

51. UKOKO

52. AHEN

53. AGHEN

54. IKPOKPAN

55. EKALAKA

56. UKPO

57. OTỌ
ẸGHODO

58. OVBIỌVIỌ

59. OTỌWA

60. ARO EWU

61. UWAYA

62 IBA

63. ỌLẸLA

Owa nede vbe Oto Edo


AVBE EKE NA MU'OTUẸ YO VBE ẸDO


AVBE EKE VBE ẸDO

 • Image

  1. Ogbelẹga Ọba Ovonramen


  Ọna adesẹ orẹdo n'Ọba ye. Ogbelẹga Oba Ovonramen kin'ukpo nibun. Avbe isiwina nibun kevbe Aza Igho vbe rrẹ ọkpoen

  Ghee Foto


 • Image

  2. Ẹguaẹ Ọba Nẹ Ẹdo


  Ẹguaẹ Ọmọ N’Ọba N’Ẹdo Uku Akpọlọ kpọlọ Ọba Ẹwuare II. Ẹguaẹ ah na dugie Ẹdo. Ẹguaẹ Ọba nẹ Ẹdo na dugie Iguẹ. Ẹguaẹ mwen avbe iyi Ẹdo nọ kaen ivbiẹdo. Ẹguaẹ mose

  Ghee Foto


 • Image

  3. Owaebenọyosẹ na tiẹre "Uniben"


  Eke nẹ ah na tiẹrẹ ebe, gben ebe, rhuẹ ebe kevbe mien ebe akhasẹ arrioba ẹre Owaebenọyosẹ na tiẹre "Uniben" khin. Emọ hia nọ mufo esuku na tiẹrẹ "secondary school" ọh sẹtin yẹẹ. Owaebenọyosẹ na tiẹre "Uniben" mwen avbe ugha nọbun nẹ ah na rhuẹ emwinhia nibun.

  Ghee Foto


 • Image

  4. Oguaẹ Okomu vbe Ẹdo


  Oguaẹ Okomu vbe Ẹdo mwen oha kevbe avbe arhanmwen nẹ arrioba zẹẹ nẹ ivbiẹvbo gha gbaro ghee. Oguaẹ Okomu ẹre ebo tiẹre "Okomu National Part". Evbani ọrẹ eke nẹ ivbiẹvbo hia na yaa ghẹ iyiotọ vbe avbe erhan nọ mose

  Ghee Foto


 • Image

  5. Ẹvbo Ososo nọre odukhun otọ Ẹdo


  Ẹvbo Ososo nọre odukhun Otọ Ẹdo mwen okuta n'ọkhua nẹ ivbiẹvbo hia ya gha ghee. Irian vbe mwen ovbiodẹ na khian la nọ wa mose kakakọ. Ah lẹẹ uhun Oke nọrẹ ẹvbo Ososo dẹghẹ avbe ẹvbo nidia kẹẹ.

  Ghee Foto


 • Image

  6. Ẹvbo Okada Nore otọ Ẹdo


  Ẹvbo Okada Nọrẹ otọ Ẹdo mwen aza iyiẹvbo nẹ ebo tiẹre "museum". Ẹvbo Okada mwen esuku ibiẹka, esuku igbama kevbe owaebenọyosẹ. Evbo okada rree odẹ Eko vbe ore Ovia vbe otọ Edo. Enọwaen, Okhaẹmwen ọba, ọkako isiwina nibun, baba Gebrẹ nẹ ovbie Igbinedion ẹrọ bẹẹ ẹvbo okada ra ẹrọ kuen ẹvbo Okada

  Ghee Foto


 • Image

  7. Iya Nọ Lẹgaẹ Ẹdo


  Iya nọ lẹgaẹ Ẹdo ọre Iya nẹ Ẹghele, ke ikpia ke ikhuo tonno lẹgaẹ Ẹdo ẹghẹ Oba Ẹwuare nẹ okaro. Irian tonnọ iya na ya gbogba gaẹ Ẹdo nẹ avbe eghan Ẹdo ghẹẹ sẹtin gua laẹ orẹdo do guẹ ivbiẹdo khon miotọ. Iya na ke ghiẹẹ ewmin ọyunuan. Eke nẹ ivbiẹvbo mu otuẹ yo nọ

  Ghee Foto


 • Image

  8. Owa ọghẹ Isasegbe/Owisasegbe


  Owisasegbe emwan hia yo yaa rhuẹ isasegbe. Ah mie nọ gbe ebọli, nọ rrulẹ, nọ khuẹẹ kevbe nọ gbe ekpa vbọ. Owisasegbe nọrre orẹdo ọba wa kpọlọ kakabọ. Arriọba vbe rhuẹẹ aghadaghada ọghe asikoko ẹvbo vbe Owisasegbe.

  Ghee Foto


 • Image

  9. Aza Arhanmwen


  Aza Arhanmwen nọrrẹ Ogbe vbẹ orẹdo mwen avbe arhanmwen nibun. Oduma, Atalakpa, Uzo, Emen, debaẹ avbe arhanmwen nibun rrẹẹ Aza Arhanmwen nọrrẹ ọgba vbe orẹdo. Aza arhanmwen na, ọghẹ Arriọba ẹre nọ.

  Ghee Foto


 • Image

  10. Owa Aza IyiẸvbo


  Owa Aza IyiẸvbo ere ebo tiere "museum". Owa na rre ogbelega oba ovoramen vbe adeseneva oredo. Owa Aza iyievbo oto naigiria norre oredo mwen avbe iyi ne ivbiedo kun vbe eghe nokpe gberra. Eke ne ivbievbo kevbe orumwunýen yo eghehia ere no

  Ghee Foto


UHUN EMWEN NOKAEN OTO EDO

Oba Oto Edo, Arrioba Edo
Kevbe Evbo Oto Edo


×

Oba ne Edo Oba Ewuare-II

Enowaen Oka Arrioba Godwin Obaseki

Agago Oto Edo vbe Arrioba na ye

Owa ogbenbe vbe omugui vbe Ore Edo

Oto Edo Nede

Ugie Edo

Oko Oto Edo 1991


EKALENDA, EDE VBE EROGO NAYE


Ẹdokaro vb'uzọla = monday
Ẹdogieva vb'uzọla = tuesday
Ẹdogieha vb'uzọla = wednesday
Ẹdogienen vb'uzọla = thursday
Ẹdogisen vb'uzọla = friday
Uzọla nekhere = saturday
Uzọla nokhua = sunday

Uki = month
UkiAguẹ = january
UkiIfie = febuary
UkiEgbor = march
UkiEkhuen = April
UkiEgua = may
UkiIkpẹsi = june
UkiIvbiema = july
UkiOhie = august
UkiEhor = september
UkiEmorrọ = october
UkiEwe = november
UkiIguẹ = december

Ukpo = year

Ọbowie = good morning
Ọbavan = good afternoon
Ọbota = good evening"

Ikpẹmwen = word
Ikpẹdẹ = day/each day
Ghe ẹrogo = see watch/view
Ẹrogo = time/watch
Ẹrogo eDigita = digital clock
Suonren = start
Muen mudia = pause
Ulaba = number

Ikpẹdẹ = day

Uzọla = week

Evbe Ulaba vbe Edo

1 = Ọkpa
2 = Eva
3 = Eha
4 = Enen
5 = Isen
6 = Ehan
7 = Ihinron
8 = Erenren
9 = Ihinrin
10 = Igbe
11 = Owọrọ
12 = Iweva
13 = Iweha
14 = Iwenen
15 = Ekesugie
16 = Enen eirrọ vb'ugie
17 = Eha eirrọ vb'ugie
18 = Eva eirrọ vb'ugie
19 = Ọkpa eirrọ vb'ugie
20 = Ugie
21 = Ọkpa yaen ugie
22 = Eva yaen ugie
23 = eha yaen ugie
24 = Enen yaen ugie
25 = Isen yaen ugie
26 = Ehan yaen ugie
27 = Ihinron yean ugie
28 = Erenren yaen ugie
29 = Ihinrin yaen ugie
30 = Ọgban
31 = Ọkpa yaen ọgban
32 = Eva yaen ọgban
33 = Eha yaen ọgban
34 = Enen yaen ọgban
35 = Isen yaen ọgban
36 = Ehan yaen ọgban
37 = Ihinron yaen ọgban
38 = Erenren yaen ọgban
39 = Ihinrin yaen ọgban
40 = Iyeva
41 = Ọkpa yaen Iyeva
42 = Eva yaen iyeva
43 = Eha yaen iyeva
44 = Enen yaen iyeva
45 = Isen yaen iyeva
46 = Ehan yaen iyeva
47 = Ihinron yaen iyeva
48 = Erenren yaen iyeva
49 = Ihinrin yaen iyeva
50 = Ekigbesiyeha
51 = Ọkpa yaen ekigbesiyeha
52 = Eva yaen ekigbesiyeha
53 = Eha yaen ekigbesiyeha
54 = Enen yaen ekigbesiyeha
55 = Isen yaen ekigbesiyeha
56 = Ehan yaen ekigbesiyeha
57 = Ihinron yaen ekigbesiyeha
58 = Erenren yaen ekigbesiyeha
59 = Ihinrin yaen Ekigbesiyeha
60 = Iyeha
61 = Ọkpa yaen iyeha
62 = Eva yaen iyeha
63 = Eha yaen iyeha
64 = Enen yaen iyeha
65 = Isen yaen iyeha
66 = Ehan yaen iyeha
67 = Ihinron yaen iyeha
68 = Erenren yaen iyeha
69 = Ihinrin yaen iyeha
70 = Ekigbesiyenen
71 = Ọkpa yaen ekigbesiyenen
72 = Eva yaen ekigbesiyenen
73 = Eha yaen ekigbesiyenen
74 = Enen yaen ekigbesiyenen
75 = Isen yaen ekigbesiyenen
76 = Ehan yaen ekigbesiyenen
77 = Ihinron yaen ekigbesiyenen
78 = Erenren yaen ekigbesiyenen
79 = Ihinrin yaen ekigbesiyenen
80 = Iyenen
81 = Ọkpa yaen iyenen
82 = Eva yaen iyenen
83 = Eha yaen iyenen
84 = Enen yaen iyenen
85 = Isen yaen iyenen
86 = Ehan yaen iyenen
87 = Ihinron yaen iyenen
88 = Erenren yaen iyenen
89 = Ihinrin yaen iyenen
90 = Ekigbesiyisen
91 = Ọkpa yaen ekigbesiyisen
92 = Eva yaen ekigbesiyisen
93 = Eha yaen ekigbesiyisen
95 = Isen yaen ekigbesiyisen
96 = Ehan yaen ekigbesiyisen
97 = Ihinron yaen ekigbesiyisen
98 = Erenren yaen ekigbesiyisen
99 = Ihinrin yaen ekigbesiyisen
100 = Iyisen

EKHARRA NỌGBEN UWAGBOE OGIEVA


1. UKI NỌ BAA NA

Uki nọ baa na, baa ẹsẹse, ogbe de gbe odẹ, ọh ma gie ima mien odẹ la ye ẹvbo eghare. ẹvbo eghare nẹ okpẹvbo uki nọ baa na

2. WA YA LOVBIẸ

Wa ya lovbiẹ!
Wa ya lovbiẹ!
Wa ya lovbiẹ!
ẹgiẹgiẹ wa ya lovbiẹ,
uki ladian nẹ, nẹ ima hia ya rrulẹ gha
rrie ukpo ya lovbiẹ. Wa ya lovbiẹ

3. UKI NẸ MWEN URRUKPA

Uki nẹ mwen urrukpa
Uki nẹ mwen urrukpa
Uki nẹ mwen urrukpa
ye vbe erren n'ọdọyọ
ọh ye vbe iýan n’atoen
Uki nẹ mwen urrukpa

4. AGBONMWEN IH MẸ RRE

Agbonmwen ih mẹ rre.
Ih ma rrie agbon ọmwan ovbere.
Vbe nọ khonmwen errie ih zẹẹ.
Vbe nọ yemwen errie ih dẹẹ.
Vbe nọ diamẹ errie ih lele.
Agbonmwen ih mẹ rre

5. UKI NẸ KHUI!

Uki nẹ khui!
uki nẹ khui!
egbe i ye mwen se vbe uh rrie owa. Ih mudia khẹ wẹ vbe ẹdẹ ugie. ẹmwẹn wẹ yẹ mwen n'ọmose. Uki nẹ khui!
uki nẹ khui! ye mwen rre uh gha sẹẹ owa.

6. UKI ẸRHẸNA

Uki ẹrhẹna ye vbe owen nẹ mwen oyonyon. ọh ye vbe munen munen. ọh ye vbe konyon konyon. ọh ye vbe ero nẹ deghe ese. Uki ẹrhẹna, rran ero rua nee ekhen ogo deghe ode ya la

7. ẸHI MWEN MA

Ẹhi mwen ma. Orrionmwen vbe ẹrrerre mwen wina kugbe. Egbemwen yẹẹ amen nọ mose. Egbemwen mien evbare nọ rrienrrien. Aro mwen dẹghẹ emwin nọ kanmwan. Obọ mwen mien igho. Ghẹ zẹ gumwen vbe nọ khọrọ, runmwunda nẹ ẹhi mudia na, tọ khon mien otọ vbe ọlọghọmwan agbon. ẹhi mwen ma.

8. IYEMWEN NAGBON

Iyemwen n'agbon! Iyemwen n'agbon!
Iyemwen n'agbon n'imose.
Ugha dee vb'umudia, ughi yevbe uvbi n'ebo.
Ugha giẹẹ vbe ghọghọ sirriamwen, ẹko mwen ghi von n'oghọghọ.
Ghẹ ẹre gh'iyemwen n'agbon,nọ yee vbe ẹdu n'ekhui nọrr'amen.
Iyemwen n'agbon, ẹmwen rhuẹ yẹẹ mwen.

9. ERRAMWEN NAGBON

Erramwen n'agbon!
Erramwen n'agbon n'imose.
Ugha dee vb'umudia, ughi yevbe adesusu n'ebo.
Ugha giẹẹ vbe ghọghọ sirriamwen, ẹko mwen ghi von n'oghọghọ.
Ghẹ ẹre gh'Erramwen n'agbon,nọ yee vbe ẹdu n'ekhui nọrr'amen.
Erramwen n'agbon, ẹmwen rhuẹ yẹẹ mwen.

10. UÝIMWEN GO, UÝIMWEN DA

Uýimwen gogogo!, uýimwen dadada!.
Uýimwen winrin vb'ẹko.
Uýimwen rri'ọmwan ma.
Uýimwen rhu'iyobọ n'ọmwan
Uýimwen gben irhurun nosoen
Uýimwen ma nẹ nọ rhuẹmwonren
Uýimwen gogogo!, uýimwen dadada!

11. UKI NỌ YE VBE EMWIN NA TOEN

Uki nọ ye vbe emwin na toen.
Erha tie rhuẹ, Iye wẹ ma gualọ.
Ẹko i rrienrrien Uki.
Ebiebi khian so, ima ma rhen
ẹghẹ n'uki n’ọvoen khian ya ladian.
Ẹdẹ ghi rrie owiẹ fioro nian,
uki nọ voen ma ladian.
uki ghi viẹ.
Uki nọ ye vbe emwin na toen

12. OBỌ N'OBỌ

Obọ n'obọ
Obọ n'obọ n'ẹfe ni ya hio.
Obọ n'obọ ni ma gb'erra ni ma gb'iye.
Obọ n'ọpia ni ya fie m'ugbo.
Obọ n'obọ nọ miẹ ẹson kevbe nọ miẹ igho
Obọ n'obọ uh ruẹse vbẹ ẹtin vb'iwegbe nu ya ýin

13. ẸZẸ N'UGUE NAGBON

Ẹzẹ n'ugue nagbon!
Ẹzẹ n’ugue n’agbon!
ẹzẹ n’ugue n’agbon!
Amen n’ẹzẹ ghi  si ọfọ, ẹh ghi mwen eghian. Udinmwen onren, ohan n’ugboriri. Amen nọ vbe evbarhe n’ah gha awon kevbe ah gha ya khuẹ. Okaro non vbe owiẹ, avan kevbe ason. Ẹzẹ n’okpe ugue n’agbon, oh ri hon okpa ghi sẹtin ýin agbon vbe uh wẹ ghi rrọ . Iso, ẹhoho kevbe evbu ma gba vbe u wẹ ghi rrọ. Arhamwen kevbe evbakọ ghi  ýin se vbe uh wẹ ghi rrọ. Uhun wẹ okọ n’ẹzẹ khia tota yi. ẹko wẹ ehẹn hia ye. Ẹzẹ n’ugue n’agbon! ẹzẹ n’ugue n’agbon! urhuẹse vbe arhuẹmwegbe kevbe iyobọ n'uh ye

14. EBO NỌ HEN ẸDO

Ebo no hen Ẹdo
Ebo n’ohon Ẹdo, ẹmwen ruẹ yẹ mwen. ebo nọ z’Ẹdo, ebo nọ gben Ẹdo, ẹmwen ruẹ yẹ mwen. Gui’ẹzo ekotu mẹ. Wẹ n’iguẹsẹ nọkhua, gha maen uwẹ Edo mwen? Uwẹ n’ọmwan n’ofia. Oýunua ọna khin ghe uh gele hon Edo. T’ọkpa Edo hia odin, Lee eka ya see Udo Ih gualọ aro ruẹ nu kodọ gha de. Ih gie tuẹ Ewolfu, ọmọ ogidigan kevbe Apkata nọ fu n’erre Michigan


IGHO VBE EDO

Vbe na ya kẹẹ igho vbe Ẹdo

ikpigho

Vbe Na Do Ya Gha Mien Naira Kevbe Ikobo

Ivbiedo mwen igho vbe eghe nede. Ewaen ikemwin irian ya suen gha kuen evbe na ya lu’ igho. Eghe nede, ivbiedo yi’emwin vbe eki.

Inu emwin ne irian yi irian a rhasa vbe rhu afiwerrie ra irian ya dee. Eghe ghi zekpe, irian na do gha lue ikpigho ya dee vbe rhasa vbe eki.

ikpigho ore igho ivbiedo lo eghe ne Ebo ya rrie Edo. Ebo ghi vbe mu igho ne irian tiere “pounds” vbe “shillings” rre, ivbiedo na do gha lo itoro kevbe isele. Ede n’erhee enaira vbe ikobo ivbiedo ghi lo ya dee vbe khien. Avbe bune na ghi mien vbe oto agbonhia.

Igho na tiere “Dollar” ivbie amerika lo, Igho na tiere “Euro” evbo nibun no rre Uropu lo. Ototo emwen na, ma gha muen vbe na ya ke igho vbe Edo yoo

1 kobo = 1 ikọbọ | 10 kobo = (10 ikọbọ) - Isele ọkpa | 100 kobo = Isele igbe

[ọkpa = 1, Ikpen/Ikpon = 2, igbe = 10, ẹkpo = 200, Iyisen = 100, Arriaisen = 1000]

 • 1 naira = Isele igbe
 • 2 naira = Ikpen ọkpa
 • 3 naira = Ikpen ọkpa vbe Isele igbe (ọkpa vb’igbe)
 • 4 naira = Ikpen eva
 • 5 naira = Ikpen eva vbe Isele igbe (eva vb’igbe)
 • 6 naira = Ikpen eha
 • 7 naira = Ikpen eha vbe Isele igbe (eha vb’igbe)
 • 8 naira = Ikpen enen
 • 9 naira =Ikpen enen vbe Isele igbe (ọkpa vb’igbe)
 • 10 naira = Ikpen isen
 • 10 naira = Ikpen/Ikpon isen
 • 20 naira = Ikpen/Ikpon igbe
 • 30 naira = Ikpen/Ikpon ekesugie
 • 40 naira = Ikpen/Ikpon ugie
 • 50 naira = Ikpen/Ikpon isen yan ugie
 • 60 naira = Ikpen/Ikpon ọgban
 • 70 naira = Ikpen/Ikpon isen yan ọgban
 • 80 naira = Ikpen/Ikpon iyeva
 • 90 naira = Ikpen/Ikpon isen yan iyeva
 • 100 naira = Ikpen/Ikpon 
  ekigbesiyeha
 • 200 naira = Ikpen iyisen / Ẹkpo ọkpa
 • 300 naira = Ẹkpo ọkpa vb'ukhionmwen
 • 400 naira = Ẹkpo eva
 • 500 naira = Ẹkpo eva vb'ukhionmwen
 • 600 naira = Ẹkpo eha
 • 700 naira = Ẹkpo eha vb'ukhionmwen
 • 800 naira = Ẹkpo enen
 • 900 naira = Ẹkpo enen vb'ukhionmwen
 • 1000 naria = Ẹkpo isen
 • 2000 naira = Ẹkpo igbe
 • 3000 naira = Ẹkpo ekesugie
 • 4000 naira = Ẹkpo ugie
 • 5000 naira = Ẹkpo isen yan ugie
 • 6000 naira = Ẹkpo ọgban
 • 7000 naira = Ẹkpo isen yan ọgban
 • 8000 naira = Ẹkpo iyeva
 • 9000 naira = Ẹkpo isen yan iyeva
 • 10000 naira = Ẹkpo ekigbesiyeha

Isele ọkpa
= 10 ikọbọ

Isele igbe (10)
= (100) ikọbọ iyisen
enaira ọkpa   ₦ 1
(ra) Isele igbe
Isele ugie (20)
= (200) ikọbọ iyisen eva
enaira eva   ₦ 2 (ra)
ikpen ọkpa (2 x 1)
Isele ogban (30)
= (300) ikọbọ iyisen eha
enaira eha  ₦ 3 (ra)
ikpen ọkpa vbe isele igbe
/ (ọkpa vb'igbe)
Isele iyeva (40)
= (400) ikọbọ iyisen enen
enaira enen  ₦ 4 (ra)
ikpen eva (2 x 2)
Isele ekigbesiyeha (50)
= (500) ikọbọ iyisen isen
enaira isen  ₦ 5 (ra)
ikpen eva vbe isele igbe
/ (eva vb'igbe)
Isele iyeha (60)
= (600) ikọbọ iyisen ehan
enaira ehan  ₦ 6 (ra)
ikpen eha (2 x 3)
Isele ekigbesiyenen (70)
= (700) ikọbọ iyisen ihinrin
enaira ihinrin  ₦ 7 (ra)
ikpen eha vbe isele igbe
/ (eha vb'igbe)
Isele iyenen (80)
= (800) ikọbọ iyisen erenren
enaira erenren  ₦ 8
(ra) ikpen enen (2 x 4)
Isele ekigbesiyisen (90)
= (900) ikọbọ iyisen ihinron
enaira ihinron  ₦ 9 (ra)
ikpen enen vbe isele igbe
/ (enen vb'igbe)
Isele iyisen (100)
= (1000) ikọbọ arriaisen
enaira igbe  ₦ 10
(ra) Ikpen isen (2 x 5)
Isele arriaisen (1,000)
= (10,000) ikọbọ arriaisen igbe
enaira iyisen ( ₦ 100)
Ikpen ekigbesiyeha (2 x 50)
(ra) ukhionmwen ẹkpo (200/2)

ARITIMẸTIK VBE ẸDO


ihe = Into into
Vb’ihe = X Multiplication
Yan/Yaen = And And
Kevbe = + Add or Plus
ẹirrọ = - Subtraction
A fian / Afianre
fien / fianren
= / or ÷ Divide
Ukhionmwen = 1/2 Half
ọrẹ / ọre / ẹrẹ / ẹr'ọh = ( = [is] Equal to / is
Vbe = in, and, of In
Debae = (+) With
Deghe / Deghẹ = If If
Ukhun = Xⁿ To power
Ukhun eva = To power 2 (V²
Afian ihe eva = ½ Divide into 2
Afian ihe eha = Divide into 3
Afian ihe enen = ¼ Divide into 4
Afian ihe isen = Divide into 5
Isen vb’ihe ukhun
eirrọ vbe ọkpa
= 5⁻¹/ 1/5¹ 5 to power menos 1
ẹirrọ vbe ọkpa = -V + 1 Bellow 1 , V < 1
ọkpa ẹirrọ = +V - 1 X => 1 menos 1
Totọ ehia /Totọ = Total / Sum “The total of all…”
Ni /na/ọni/ọna = That That
Ah,ih,oh,eh,ẹh,uh = h(a,i,o,ọ,e,ẹ,u) Add-in-Vowel / Pronoun
Evin / Evinon = Shape Shape
ọkpa (x)Vb’ihe ọkpa 1 x 1 ọkpa
eva (x)Vb’ihe eva 2 x 2 enẹn
eha (x)Vb’ihe eha 3 x 3 ihinrin
enẹn (x)Vb’ihe enẹn 4 x 4 enẹn ẹi rrọ vbe ugie
isen (x)Vb’ihe isen 5 x 5 isen yaen ugie
ehan (x)Vb’ihe ehan 6 x 6 enẹn ẹi rrọ vbe iyeva
ihinron (x)Vb’ihe ihinron 7 x 7 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha
erenren (x)Vb’ihe erenren 8 x 8 enẹn yaen iyeha
ihinrin (x)Vb’ihe ihinrin 9 x 9 ọkpa yaen iyenẹn
igbe (x)Vb’ihe igbe 10 x 10 iyisen
iyisen (x)Vb’ihe iyisen 100 x 100 arriaisen igbe
arriaisen (x)Vb’ihe arriaisen 1000 x 1000 Ẹbo
arriaisen igbe (x)Vb’ihe arriaisen igbe 10,000 x 10,000 Ẹbo iyisen
arriaisen iyisen (x)Vb’ihe arriaisen iyisen 100,000 x 100,000 Ẹbo arriaisen igbe
Ẹbo (x)Vb’ihe Ẹbo 1,000,000 x 1,000,000 Ẹbo Ẹbo

NODEKAEN OTU NA


E-VBA GU KUEN OWA ẸDONAZẸ NA

“ Ẹdo na zẹẹ vbe Ẹdo na gben, mwen alughaen.
Emwan nibun ren vbe na ya zẹ'Ẹdo, sokpan irian i ma ren vbe na ya gboen.
Ọna owa Ẹdonazẹ (www.edolanguage.com ) nọ kun ghẹẹ Uwagbọẹ Ogieva murre.
Nẹ agbonhia gha sẹtin gben Ẹdo vbe na zọẹ."


[Ẹdo ọdion]


- Uwagbọẹ Ogieva

ABOUT EDONAZE WEBSITE

“Speaking Edo and writing Edo, there is a difference.
Many people can speak Edo but cannot write it.
This is what the Edonaze website (www.edolanguage.com ) created by Uwagboe Ogieva brought. For everybody to be able to write Edo as they speak it."

[Edo is senior ]


- Uwagboe Ogieva


IRUẸMWIN OKARO - OTUẸ ỌSE


IRUẸMWIN OKARO - OTUẸ ỌSE

EDAYI ODUWA

Ẹmwen na guegbe guan nokaro

Koyọ Ọsemwen! vbe ọ ye rẹ? /“Vbọyerẹ?”
- Hello Dear/friend! How are you?
Ọ yẹ'se, uruẹse. / Ọyẹse, uruẹse”
- I'm fine, thank you
Vbe a tie wẹ?/ vbe ọre eni wẹ?
- What is your name?
Eni mwen ọre Oduwa / Oduwa a tie mwen
- My name is Oduwa
Wẹ ma ye iwina ẹrẹna?
- Didn't you go to work today?
Ẹo, I ma yo
- No, I didn't.
Vbọ siẹẹ ne u ma na yo? / Vbe ọ siẹẹ?
- Why didn't you go?
Rhumwunda egbe ma rranmwen
- Because I am not feeling fine
U ma ye Ọsikita / Owaisinmwiegbe?
- Did you go to the hospital?
I gha yo vbe agha zẹkpẹ

- I will go later
Gbaro ghe egbe rhuẹ ẹsẹse?
- Take care of your body very well
I hoen, Uruẹse

– I heard you, thanks
Ọma, gie tuẹ ẹgbẹ rhuẹ me
- Ok, extend my greetings to your family
Ọma, uruẹse

- Ok, thank you

Edayi vbe Oduwa

Arhuẹmwegbe ọ gbe ọmwan sẹ ayon

 • Y'avbe ẹmwen na ya gben ifiẹmwen vb'Ẹdo
  - Use bellow words to make sentences in Edo

 • 1) "Do mienmwen vbe isiwina" - Meet me at work
 • 2) "Rrie emwin me" - Give me something
 • 3) "I khian mien ọmwan." - I want to see somebody
 • 4) "I ya mien ọmwan" - I went to see somebody
 • 5) "Ọ rrie iwina" - He went to work
 • 6) "Ọ r'owa" - He's at home
 • 7) "Egbe wọ wẹ?" - Are you tired?
 • 8) "I rre iwina." - I'm at work
 • 9) "Ohanmwen gbe mwen" - I'm hungry
 • 10) "Egbe ma rhanmwen" - I'm not feeling fine
 • 11) "Akhuẹ o khian" – He/She is going tomorrow
 • 12) “Ẹrẹna Ọ dee” – He/she is coming today
 • 13) "Vbuaye?” / Vbe uwẹ ye?!” - Where are you?
 • 14) "Arhowa vbo?" - Where is your husband?
 • 15) "Vbuaru?" / Vbe uwẹ rhu? - What are you doing?
 • 16) "Vbuarhu?" / Vbe uwẹ ru? - What did you do?
 • 17) "Vb'ọsunun?" / Vbe ọ sunun?” - what is happening?
 • 18) "Ghẹ miamia ya rrie emwin gumwen" - Don't forget to bring something for me

EDONAZE MISSION AND GOAL

EDONAZE MISSION AND OBJECTIVES

“PRESERVING AND PROMOTING EDO LANGUAGE FOR FUTURE GENERATIONS IS THE DRIVING FORCE BEHIND OUR MISSION.”

Edonaze

Edonaze is designed and managed by Uwagboe Ogieva to promote Edo language, and a journey he embarked on in 2003 to make Edo language accessible for all irrespective of their geographical location.

EdonazeEdo is a beautiful African language spoken by over 20 million people across Nigeria, with numerous dialects originating from Edo: Esan, Urhobo, Isoko, Ora and Owan. Edo is a language which is rich in history and culture; over the last few years there has been a demand in materials to learn the language.

There are huge challenges, particularly with the demand in materials, websites, and apps to assist in easy learning of the language. The latter is further highlighted by the lack of teachers, writers, and books. Overall, this is a field which has been neglected due to low sponsorship.

“PRESERVING AND PROMOTING EDO LANGUAGE FOR FUTURE GENERATIONS IS THE DRIVING FORCE BEHIND OUR MISSION.”

Uwagboe Ogieva has taken on the task to make Edo language free and available online. It is pivotal that the necessary tools and resources are made accessible to interested learners. Additionally, he has set up "Ogbenbe Urru Edo Associates", which is an NGO in pursuit of coordinating writers and teachers to work on numerous projects including; a dictionary, audio books, podcasts, applications, books for educational institutions as well as having Edo as an option within Google Translate.

However, much is yet to be done to achieve our mission and objectives. Sponsors and financial supports are highly needed for continuous research, buying of equipment’s, books, servers, and space. If you want to contribute to this initiative contact us via our email and phone number listed below:

Donate To Assist

Uwagboe Ogieva
Author And Publisher Of Www.Edolanguage.Com
President & Founder "Ogbenbe Urru Associates"
Certified And Licensed It Professional.
Web & App Expertriate.
Ceo Otedo Web, App And Graphics Professionals Nig.Ltd
Contact: Otedotv@Gmail.Com
Telf: +234 806 391 9267
Telf: +34 632 409 389

Ogbenbe Urru Edo Associates

Debae Otuna nu do ya wewe emwin hia nu renren no dekaen Edonaze


AVBE ỌGBENBE URRU ẸDO

AVBE ỌGBENBE URRU ẸDO

Ọna avbe okako kevbe eniwaen ni gben ebe Ẹdo. Irian vbe maen ọmwan Ẹdonazẹ kevbe Ẹdo nẹ ah gben

Dan

Ọkhaemwen Utetenegiabi

Ọkhaemwen, Ọdion Ẹvbo Kevbe Ọtọkha Ẹdo

Enọmwaen Utetenegiabi nẹ ọdion ẹvbo kevbe ọtọkha, wa kakabo wina nẹ ivbiẹdo hia. Ọh vbe guan vbe ẹkpẹtin ọta

John

Uwagboe Ogieva

Nọ Yaen Owa Iruẹmwin Na

Uwagboe Ogieva ẹrọ kun otuna do ya wewe vbe riema iwina Ẹdonaze nẹ ẹvbohia gha rhuẹ Ẹdo na zẹ kevbe na gben

Jane

Enọwaen Alex Igbinẹwẹka

Ọgbenbe Urru Edo Kevbe Guosa

Ọgbenbe nọkhuọkhua enọwaen Alex Igbinẹwẹka khin. Irien ẹrọ kuen ẹvbo na tiẹrẹ Guosa. ọmamwaemwin nọ. .

Mike

Enọwaen, Ohen, Dokito Stephen Aghahowa

Ọgbenbe Vbe Ọmamwaemwin Urru Ẹdo Ohen Stephen Aghahowa Khin

Ohen vbe Dọkitọ Stephen Aghahowa khin. Ọgbenbe ebe Ẹdo nọ. ọh vbe mwen avbe vidio nọ kun vbe muen yẹ iwewe otagbonhia. Enọwaen nọ kakabọ mwen agiengien Edo ẹre nọ

Mike

ỌboEbe Dr. Paul Osa Igbinẹwẹka, Ph.D

Ọ gbẹn Ebe, Ọmamwaemwi, Ọgbaroghe ke Ọsiẹmwẹro iwinna iruẹmwi owebe. Nọ guẹ Ọna kevbe emwi arhe, na gbẹn. Ohẹn'Osa, Ọmwọghọ vbe arriọba

Mike

Enọwaen Brian Robbo Ogbeide

Ọgbenbe Vbe Ọmamwaemwin Urru Ẹdo

Enọwaen Brian Robbo Ogbeide gben ebe Ẹdo. ọh vbe mwen avbe vidio nọ kun vbe muen yẹ iwewe otagbonhia.

Mike

Enọwaen Osazee Ogbebor-Imasogie.

(Etisa urhu ẹdo vbẹ ukpuviẹn)

Enọwanrẹn, nọ mwẹn agiẹngiẹn ẹdo nọ rriẹ ọdiọn vbẹ owa uga mwọn osa. Ọmamwaenmwin urhu Ẹdo na gbẹn ke vbẹ na tie vbẹ ukpuviẹn, agualọ, ayemwinrre, Umẹmwaẹn, ọyiẹki ọghọgbọn.NỌ KUN OWA NA


Enọdekaen U. Ogieva

Person

Ọgbenbe nọkhuọkhua Uwagbọẹ Ogieva
khin. Ọh mwen ebe asẹ kevbe ebe
owebenọyosẹ nọ ya kha yaen iwina nọ
wina. Irien ọh yaen Isiwina na tiẹrẹ
“Otedo Web, App & Graphic
Professionals Nigeria LTD”

GBEN G'IMA

Ososo hill
Edo State


Guẹ Ima Guan

Tel. +34 632 409 389

otedotv@gmail.com


Avbe Owa Iwewe Nọkun Ghẹ Ọkako Otu Na


otedo.com

edonationsatelite.blogspot.com

greatbeninorigins.comD O N A Z

ọrẹ ẹvbo nẹ ivbiẹdo zẹẹ vbe otọ e-Naigiria.
Ẹvbo nọ zẹẹ Ẹdo vbe Naigiria gberaẹ
ẹbo ugie (20 million people).
Nibun vbe zọẹ vbe otọ Africa

Nigeria flag

×

Ikemwin Edo (Ulaba)

Owo

Owo is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Iyisen

Iyisen is the capital of France.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Arriaisen

Arriaisen is the capital of Japan.


Comments

Popular posts from this blog